Over ons koor

De Chr. Oratoriumvereniging Gloria Deo werd opgericht in 1945 en bestaat in 2020 dus 75 jaar! Per 1 augustus 2019 is de naam veranderd in 'concertkoor Gloria Deo'. Gloria Deo bestaat uit ongeveer 90 leden. Elke woensdag wordt er gerepeteerd in kerkgebouw De Arke aan de Flevo te Drachten. De repetities zijn op zichzelf al een feest om mee te maken door de prachtige muziek die wij steeds beter leren kennen: bekende oratoria  zoals de Matthäus Passion van Bach of de Messiah van Händel maar net zo goed minder bekende werken zoals The Dream of Gerontius  van Elgar of de Psalmensymphonie van Gerben van der Veen.

Het lidmaatschap van Gloria Deo staat open voor wie van zingen houdt en enige affiniteit met koormuziek heeft. Het bestuur bepaalt of er voldoende ruimte is voor nieuwe leden of dat er vanwege de balans misschien bij bepaalde stemmen een ledenstop moet zijn. Wie graag lid wil worden woont eerst vrijblijvend een aantal repetities bij. Daarna volgt een stemtest door de dirigent. Als het oordeel van de dirigent positief is kan het lidmaatschap ingaan. De contributieverplichting geldt vanaf de eerstvolgende maand. De contributie bedraagt € 22,00 per maand en voor (echt)paren € 40,00 .

Als u meer informatie wilt of een repetitie wilt bijwonen, leg dan even contact via de Contactpagina van deze website, of bel met onze secretaris Herdi van den Berg (tel: 0594-642-191 of 0613- 656-919)

Wat wordt er van de leden verwacht

De repetities zo veel mogelijk bijwonen, er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Thuis de muziekstukken instuderen, hiervoor zijn naast het muziekboek technische middelen beschikbaar om u te ondersteunen.

Uw lidmaatschap van de vereniging betekent ook dat u meedoet om de aankomende concerten te promoten door het verspreiden van flyers, raambiljetten en digitale media (e-mail, facebook, twitter....).

De repetities vinden plaats van 19:45 uur tot 21:45 uur. Bij aanvang zingen wij een kerkelijk lied en de repetitie wordt afgesloten met een mooie bezinnende tekst, uitgezocht door een koorlid dat zich hiervoor heeft opgegeven.

De muziekpartituren worden door de bibliothecaresse collectief ingekocht of gehuurd voor de leden die het nog niet in bezit hebben.

Om de paar jaar beluistert de dirigent alle leden in groepjes of individueel. Aspirant-leden krijgen na enkele repetities een stemtest. Op die manier kan de dirigent adviezen geven die ten goede komen aan de koorklank en wordt de kwaliteit van het koor gewaarborgd. Regelmatig is er aandacht voor stemvorming: professionele zangers worden dan uitgenodigd om met ons te werken, soms in de vorm van een koordag.

Gloria Deo is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond

Dirigent Jeroen Helder

Met ingang van maart 2020 is Jeroen Helder benoemd als dirigent van Concertkoor ‘Gloria Deo’ en volgt daarmee Gerben van der Veen op.
Jeroen Helder volgde aan de conservatoria Utrecht en Zwolle de opleidingen piano, koordirectie en klassiek solozang. Hij vulde zijn opleiding aan met masterclasses en cursussen op het gebied van orkestdirectie, uitvoeringspraktijk. Daarnaast verdiepte hij zich in orkestdirectie bij o.a. Jurjen Hempel.

Als solist (tenor) treedt hij regelmatig op bij uitvoeringen van onder meer Bach’s Johannes-Passion en Matthäus-Passion, The Crucifixion van Stainer, The Messiah van Händel en diverse Bach-cantates. Als vaste kernzanger is hij verbonden aan de Nederlandse Bach Academie en het professionele koor Provocanto. In 2018 debuteerde hij als Evangelist in de Johannes Passion met de Nederlandse Bach Academie.
Hij werkte mee aan de wereldpremière en CD opname van de Tomas Kantate van componist en dirigent Gerben van der Veen. Hij is momenteel ook als dirigent verbonden aan GSMG Bragi uit Groningen, COV Immanuel uit Franeker en het bedrijfs-kamerkoor “Koorbusiness” van de provincie Friesland.

Repetitie begeleiders
Tijdens onze repetities worden we afwisselend begeleid door Pieter Pilon en Jochem Schuurman.

Pieter Pilon
Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het nu Noord Nederlands Conservatorium in Groningen bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.

Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone. In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding. Na het eindexamen piano volgden er lessen(onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk. Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in Bolsward .

Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, instrumentale en vocale solisten. Als docent piano en orgel is Pieter Pilon verbonden aan de muziekschool ‘Zuid-Groningen’.
‘s Zondags verzorgt hij de begeleiding van de gemeentezang in de erediensten van de Protestantse Gemeente in Winsum-Obergum. Tevens is hij hoofdorganist van de Protestantse Kerk in Farmsum (Delfzijl). Voor organisten en muziekliefhebbers is het befaamde Lohmanorgel in de Farmsumer kerk een bekende trekpleister.

Jochem Schuurman
Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Vervolgens studeerde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Daarnaast verbleef Jochem Schuurman een aantal maanden in Berlijn om aan de Universität der Künste lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro. Hij volgde masterclasses bij Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Bellotti en Pieter Dirksen. Sinds 2016 wordt Jochem Schuurman gecoacht door zijn oud-docent Johan G. Koers.

In december 2013 werd aan Jochem Schuurman het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 2015 behaalde hij de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal. In september 2016 was hij finalist van het prestigieuze Paul Hofhaimer-orgelconcours rond de historische orgels van de stad Innsbruck. In mei 2017 won hij de tweede prijs en de publieksprijs op het internationale César Franck-concours in Haarlem. In september 2018 won hij de tweede prijs op het internationale Buxtehude-orgelconcours in Lübeck en Hamburg.

Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842.

Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek adviseur voor de Stichting Organum Frisicum. Jochem Schuurman

Bestuursleden van de vereniging worden door de koorleden gekozen voor een periode van vier jaar. De te kiezen bestuursleden moeten koorlid zijn van de vereniging. De verkiezingen vinden plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Rick Weggen, voorzitter tel: 0511-542-164

Herdi van den Berg, secretaris tel: 0594-642-191 of
                                                             0613-656-919

Marius van der Nagel, penningmeester

Wendy Bolt, 2e secretaris

Joop Wolters, 2e penningmeester

Gerda Kuilman, bibliothecaris

Goke Postmus, algemeen adjunct

De PR-commissie heeft als taak de buitenwereld te informeren, het koor te profileren en publiciteit te generen rondom concerten. Hiervoor worden verschillende kanalen en middelen ingezet. De PR-commissie draagt zorg voor persberichten in kranten, in tijdschriften, op radio en t.v. en onderhoudt contacten met de pers.

De fysieke middelen die we daarvoor gebruiken zijn, raamposters, flyers en aanplakborden langs de weg. Verder worden kranten en tijdschriften benaderd met foto’s en een begeleidende redactionele tekst. Ook maken we gebruik van YouTube en Facebook om het concert te promoten.

Voorafgaande aan een concertuitvoering worden adverteerders door de PR-commissie benaderd voor het plaatsen van een advertentie in het concert programmaboekje.

Om een geslaagde promotie te voeren worden de koorleden intensief betrokken om de promotie middelen te verspreiden.

Huidige leden van de PR-commissie:

Wendy Bolt, afvaardiging namens het bestuur.

Froukje van der Veen, lid.

Willem Oosterhoff, lid.

Arjan Reurich, lid. tel. 0654-620-270